Beleidsplan Stichting Weids Bloemendaal

2019 – 2024

Visie:

De Stichting Weids Bloemendaal (SWB) wil dat de polder Bloemendaal*) met de Winterdijk haar oorspronkelijke natuurlijke en culturele karakter herstelt en behoudt en SWB wil dat door natuurlijke vorm van weide-, landschap- en waterbeheer, het aantal weidevogels weer toeneemt.

*) De polder Bloemendaal betreft het Waddinxveense deel van de Bloemendaalse Polder; ligt ten noorden van de A12, langs de Henegouwerweg en  tussen  de Otweg, Zwarteweg en Baarsjeskade.

Missie:

SWB wil het slagenlandschap instant houden  door water en bodem duurzaam te beheren en door land aan te kopen waardoor natuur- en landschappelijke waarden worden gewaarborgd; daarnaast biedt SWB ruimte om recreatie in de polder te bevorderen (wandelpaden, educatie schooljeugd) en stimuleert zodoende een proactieve bijdrage aan het instant houden van de polder voor de samenleving.

Ambities:

 • SWB stimuleert en faciliteert de verschillende partijen in de polder naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en naar natuurbeheer.
 • SWB wil haar visie en missie bereiken door:
  • te investeren in grondaankoop tussen Winterdijk en Henegouwerweg, waar een natuur-inclusieve veehouderij in wording is, en wil dat verder uitbreiden om hier vee te laten grazen
 • natte teelt op te starten en te bevorderen
 • de bodemdaling aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren
 • structureel en project gerelateerd sponsorgeld van particulieren en bedrijven te verwerven
 • subsidies aan te trekken bij organisaties, die geld ter beschikking stellen ten behoeve van natuurontwikkeling en cultuurbehoud
 • landschapselementen te beheren
 • natuurcompensatie te faciliteren

 

 

De Stichting:

De stichting bestaat uit een Bestuur van vijf bestuursleden en een adviseur – allen werken op vrijwillige basis; gemaakte onkosten worden vergoed.

Het bestuur wordt ondersteund door (incidentele) projectteams, zoals de zaaggroep in de winter, die op vrijwillige basis werken.

Communicatie vindt plaats via de website www.stichtingweidsbloemendaal.nl; daarin opgenomen het Beleidsplan, Jaarverslag, en een nieuwsbrief.  Promotie vindt plaats door incidentele bijeenkomsten.

Activiteiten:

 • Één a twee maandelijks is er een bestuursvergadering, met notulen en aanwezigheidsregistratie
 • Verkrijgen van de ANBI status ten behoeve van het verwerven van culturele giften
 • Opzetten van fondsenwerving en verwerven van donaties van particulieren en organisaties (mvo)
 • Completeren wandelroute netwerk
 • Opstarten natuur inclusieve landbouw
 • Versterken Educatie centrum
 • Experiment Natte teelten
 • Experiment beperking bodemdaling veengrond
 • Schaatsevenement bij de juiste weersomstandigheden
 • Excursies te water met tuindersschuit realiseren
 • het bestaande volkstuinencomplex aan de Otweg landschappelijk inpassen.
 • het informatiecentrum aan de Otweg verder versterken.
 • Regelmatig hebben de bestuursleden contact met de instanties, zoals Provincie Zuid-Holland, Gemeentes, Waterschap, SBB om op de hoogte te blijven van (veranderende) regelgeving, ondersteunen van aanvragen van vergunningen, etc.
 • De bestuursleden hebben contacten met de subsidie gevende instanties, zoals Leader, voor subsidie aanvragen, plannen, verantwoorden.

Download het beleidsplan in PDF versie